Privacy Policy

Disclaimer en privacy policy

De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Naam onderneming (en handelsnaam): Yerba Mate Belgium

Geografisch adres van de onderneming: Heeldstraat 102, 3600 Genk, België

E-mailadres: [email protected]      

Telefoonnummer: +32483048294          

Ondernemingsnummer: 0757983734

Btw-nummer: BE0757983734

Toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL)

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Yerba Mate Belgium  of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Let op, yerba mate bevat een soort cafeïne, ook wel mateïne genaamd. Drink met mate.

Yerba Mate Belgium  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Yerba Mate Belgium  de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Yerba Mate Belgium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Yerba Mate Belgium geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Yerba Mate Belgium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Yerba Mate Belgium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Yerba Mate Belgium’s hoofdzetel bevoegd.

 

Privacy statement

Yerba Mate Belgium verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring met betrekking tot de privacy. Voor verdere informatie of vragen omtrent ons privacy policy, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected].

 

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Welke gegevens en op welke manier

Wij verzamelen informatie zoals het type browser, het IP-adres en je e-mailadres en naam. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics, cookies en de registratieprocedure.

 

Verwerkingsdoeleinden

Yerba Mate Belgium verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten- en orderbeheer, onder meer voor: klantenadministratie, opvolging van bestellingen en leveringen, facturatie, solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

 

Rechtsgrond(en) van verwerking (Art. 6 EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking)

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics [alleen voor google Analytics gebruikers]

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

De ontvangers van de persoonsgegevens/Gegevensoverdracht

 • Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Yerba Mate Belgium groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Yerba Mate Belgium verbonden zijn of enige andere partner van Yerba Mate Belgium. Yerba Mate Belgium garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Hoe worden de gegevens beschermd?

 • De website is ‘encrypted’ en heeft een certificiëring voor online privacy. Bescherming via SSL/TLS. Lightspeed via Cloudflare.

 

Hoelang worden de gegevens bewaard?

 • De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding).

 

Wat zijn de rechten van de gebruikers? (Art. 6 EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking)

 1. Recht op inzage/toegang
 2. Recht op rechtzetting
 3. Recht om te worden vergeten
 4. Recht om klacht in te dienen
 5. Recht om toestemming in te trekken
 6. Recht op beperking van verwerking
 7. Recht op overdraagbaarheid
 8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-             zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-             een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]

 

Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt?

 • Neen

 

Wordt er gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

 • Neen

 

Wanneer werd de privacyverklaring voor het laatst herzien?

 • 4/01/2021
 • Versie: 1