Algemene verkoopsvoorwaarden Yerba Mate Belgium

Ondernemingsgegevens


Naam onderneming (en handelsnaam): Yerba Mate Belgium

Geografisch adres van de onderneming: Heeldstraat 102, 3600 Genk, België

E-mailadres: [email protected]      
Telefoonnummer: +32483048294          

Ondernemingsnummer: 0757983734

Btw-nummer: BE0757983734


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Yerba Mate Belgium, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Heeldstraat 102, 3600 Genk, België, BTW BE 0757983734, (hierna 'Yerba Mate Belgium') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Yerba Mate Belgium moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Yerba Mate Belgium aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De BTW bedraagt 0% aangezien Yerba Mate Belgium onder de vrijstellingsregeling van btw valt. Dit vanwege een jaarlijkse omzet die lager is dan €25000. De totale prijs wordt berekend tijdens het betalingsproces en hangt af van de keuze van de Klant in verband met betalingsmethode en verzendingsmethode.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De Klant kiest zelf voor een leveringsmethode naar keuze. De prijzen hiervan staan vermeld tijdens het betalingsproces. Voor de levering van de goederen werkt Yerba Mate Belgium samen met externe leveringsdiensten.  De Klant zal uit meerdere betalingsmethoden kunnen kiezen bij de betaling van zijn bestelling. Sommige betalingsmethoden zijn betalend. De prijzen hiervan staan naast de verschillende opties vermeld. In ‘Artikel 4: Online aankopen’ staan de exacte prijzen per betaalmethode opgesomd.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Yerba Mate Belgium niet. Yerba Mate Belgium is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Yerba Mate Belgium is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Yerba Mate Belgium. Yerba Mate Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Let op, ‘yerba mate’ bevat cafeïne, vaak mateïne genoemd. Drink met mate.

 


Artikel 4: Online aankopen

Om een product te kopen, moet de Klant het product eerst toevoegen aan zijn winkelmandje.

Dan vult men het kadertje ‘Verzendkosten berekenen’ verder aan door zijn of haar postcode in te geven en het bolletje naast ‘Verzending Bpost (verzendingskost ernaast aangegeven)’ aan te vinken.

Vervolgens klikt men op ‘Totaal bijwerken’ en dan op ‘Bestelling afronden’.

Daaropvolgend worden de noodzakelijke gegevens van de klant opgevraagd, nl.: Voornaam, Achternaam, E-mail, Straatnaam en Nr, Postcode, Plaats en Land. Extra aanvullende informatie zoals ‘Type klant’, ‘Telefoon’, ‘Mobiel’, welke post ‘Bus’ en ‘Provincie’ kan de Klant zelf kiezen om ook aan te vullen.

Nadat dat is gebeurd, kiest de Klant om de bestelling naar het opgegeven adres te verzenden of de bestelling naar een ander adres te verzenden. Indien de Klant kiest om het naar een ander adres te verzenden, dan zal de Klant nogmaals gegevens moeten opgeven, nl.: ‘Ter attentie van’, ‘Straatnaam en Nr’, ‘Postcode’, ‘Plaats’, en ‘Land’. ‘Bedrijfsnaam’, Post ‘Bus’ en ‘Provincie’ zijn optioneel. Nadat de Klant een betaalmethode heeft gekozen, kan de Klant nog een opmerking aan de bestelling toevoegen. Ten slotte moet de Klant akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden.

Na alle nodige gegevens te hebben opgegeven, kan de Klant overgaan tot betaling. Van deze betaling en van de bestelling krijgt men een bevestiging via e-mail.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Bancontact (Gratis)
  • via Maestro (Gratis)
  • via Paypal (€0,10)
  • via Visa (€0,25 + 2,8%)
  • via Mastercard (€0,25 + 2,8%)

 

Om de verschillende betaalmethoden aan te kunnen bieden, werken we samen met betaalprovider Mollie.com. De verschillende betaalmethoden die beschikbaar zijn op Yerba Mate Belgium zijn Bancontact, Maestro, MasterCard, PayPal en Visa. 

Een aankoop moet ten minste ter waarde zijn van €6,95.

Yerba Mate Belgium is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat de betaling van de Klant in ontvangst is genomen, starten wij met het samenstellen van de bestelling, het klaarmaken van het pakketje en de effectieve verzending. We werken hiervoor samen met externe leveranciers. De levering duurt in normale omstandigheden 1-3 werkdagen. Yerba Mate Belgium kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen opgelopen tijdens de levering.  De klant betaalt de verzendingskost van de levering.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering wordt gedaan door een externe leverancier, duurt 1-3 werkdagen en er hangt een bepaalde verzendingskost aan vast.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Yerba Mate Belgium.                                                                                  

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Yerba Mate Belgium was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Yerba Mate Belgium.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Yerba Mate Belgium te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Yerba Mate Belgium.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.". Voeding is niet retourneerbaar.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Yerba Mate Belgium, Heeldstraat 102, 3600 Genk, België; [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (in bijlage) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Yerba Mate Belgium heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Yerba Mate Belgium, Heeldstraat 102, 3600 Genk, België of aan. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Yerba Mate Belgium zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Yerba Mate Belgium alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Yerba Mate Belgiumop de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Yerba Mate Belgium wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Yerba Mate Belgium geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Yerba Mate Belgium betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Yerba Mate Belgium klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Yerba Mate Belgium.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Yerba Mate Belgium zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Yerba Mate Belgium is bereikbaar op het telefoonnummer +32483048294, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Heeldstraat 102, 3600 Genk, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Yerba Mate Belgium beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Yerba Mate Belgium zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Yerba Mate Belgium respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Yerba Mate Belgium, Heeldstraat 102, 3600 Genk, België,  [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Yerba Mate Belgium, Heeldstraat 102, 3600 Genk, België,[email protected].

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Yerba Mate Belgium heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Yerba Mate Belgium houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op Yerba Mate Belgium.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Yerba Mate Belgium om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Yerba Mate Belgium. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de hoofdzetel van Yerba Mate Belgium zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :29/12/2020

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.